Voortgangsrapportage bestuursopdrachten

1. Zwembad

Terug naar navigatie - 1. Zwembad

Onderwerp bestuursopdracht
Nieuwbouw zwembad

Opdracht 
De gemeenteraad heeft in mei 2019 aan het college de opdracht verstrekt om het DO verder uit te werken en via een bedrijfsplan met mogelijkheden te komen om het structurele tekort van € 110.000,- op te lossen. Aan de hand van deze opdracht is gestart met het opstellen van een inkoopstrategie. Na vaststelling van de inkoopstrategie door het college in oktober 2019, zijn diverse aanbestedingsprocedures gestart. Deze zijn eind maart 2020 afgerond.

Voortgang
Vanaf half maart tot en met eind mei 2020 hebben optimalisaties plaatsgevonden, waarna gestart is met het DO. Met de optimalisaties is het tekort omgebogen in een structureel overschot. Hiervan is € 160.000 toegevoegd aan het structureel perspectief en € 50.000 als buffer binnen het project aangehouden. Het technisch ontwerp was in juli 2021 gereed, waarna de uitvoerende partijen de definitieve prijs op hebben gesteld om te komen tot een aannemingsovereenkomst. Door de marktsituatie en stijgende prijzen van materialen, is de totale aanneemsom € 1,7 miljoen hoger dan verwacht. Dit bedrag is binnen de financiële kaders van de TCO op te vangen. In april 2021 is gestart met het slopen van de opstallen van het buitenbad en het recreatiebad buiten, waarna het terrein bouwrijp is gemaakt.  De bouw is formeel op 15 november 2021 gestart en loopt tot heden op planning. Dit betekent dat in het voorjaar van 2023 de nieuwbouw opgeleverd wordt. 

Het project loopt echter heel 2023 door, omdat het huidige bad nog gesloopt moet worden, waarna de luifel van de nieuwbouw afgemaakt kan worden, de familieglijbaan geplaatst kan worden en het parkeerterrein en laatste deel van de ligweide definitief gereed gemaakt kunnen worden.

2. Langer zelfstandig wonen

Terug naar navigatie - 2. Langer zelfstandig wonen

Onderwerp bestuursopdracht 
Opstellen nota integrale aanpak “Langer zelfstandig wonen” inclusief uitvoeringsprogramma. 

Opdracht
Er zullen verschillende sessies worden gehouden om tot een gedragen nota en uitvoeringsprogramma te komen. Input voor de conceptnota wordt verkregen door een brainstormsessie te houden met de belangrijkste interne en externe stakeholders. Na de terugkoppeling van de conceptnota, wordt middels een grote bijeenkomst met alle stakeholders het concept uitvoeringsprogramma opgesteld.
De onderwerpen die in ieder geval in de nota aan bod komen zijn:  woonomgeving, preventie, e-health & domotica, levensloopbestendige woningen, nabijheid voorzieningen en zorg (woonservicegebieden), passende woningvoorraad.

Beoogd resultaat
Een nota inclusief uitvoeringsprogramma over de integrale aanpak van het langer zelfstandig wonen.

Beoogde besluitvorming en planning
In mei of begin juni 2021  zal het uitvoeringsprogramma worden voorgelegd aan het college. 

Voortgang
Begin 2022 is dit weer actief opgepakt. Geconstateerd is dat op het snijvlak van wonen en het sociaal domein al verschillende samenwerkingsverbanden en gremia bestaan waarbinnen afspraken worden gemaakt over de uitvoering van projecten / acties die direct of indirect een bijdrage leveren aan Langer zelfstandig wonen. Om te voorkomen dat er met dezelfde partners nogmaals een traject wordt ingezet om te komen tot een uitvoeringsprogramma , zijn bestaande en nieuwe projecten en / of acties voorgedragen die nog financiering behoeven en nadrukkelijk raakvlakken hebben met Langer zelfstandig wonen. Voorwaarde is dat deze projecten / acties vallen binnen de speerpunten zoals geformuleerd in de nota Langer zelfstandig wonen. Partners moeten zich kunnen herkennen in de acties. Met de vaststelling van het uitvoeringsprogramma is voorliggende bestuursopdracht afgerond. 

3. Uitwerking bezuinigingsscans sociaal domein

Terug naar navigatie - 3. Uitwerking bezuinigingsscans sociaal domein

Onderwerp bestuursopdracht
Uitwerking bezuinigingsscan sociaal domein

Opdracht 
De raad heeft in 2019 de bezuinigingsopdracht vastgesteld voor het sociaal domein. De opdracht beslaat vier begrotingsjaren, van 2019 tot en met 2022. Er zijn 27 bezuinigingsscans aangenomen die totaal maximaal  € 2.176.100 aan bezuiniging op kunnen leveren. In de begroting is rekening gehouden met een bezuiniging van € 1.536.000.. Er is sprake een buffer van € 500.000 voor de realisatie van de scans.

Beoogd resultaat
Het college gaat de gemeenteraad (bij de kadernota) voorstellen om het financiële resultaat van de opdracht bij te stellen naar € 1.447.600. Dit betekent dat in 2021 en 2022  € 636.900 aan besparingen moet worden gerealiseerd. Vanaf 2021 wordt dan een structureel beroep van € 200.000 op de algemene middelen gedaan. 

Voortgang
Inmiddels wordt al twee jaar lang hard gewerkt aan de bezuinigingsopdracht in het sociaal domein. De scans die nog onder handen zijn, zijn uitsluitend op transformatie gerichte scans. Zowel landelijk als lokaal is transformeren binnen het sociaal domein de grootste en meest urgente opgave. Naar aanleiding van de evaluatie van de opdracht, die plaatsgevonden heeft in het najaar van 2021, heeft het college besloten de bezuinigingsopdracht om te zetten in een sociaal domein brede transformatieopdracht. Het gewenste financiële resultaat van de opdracht veranderd niet. De monitoring van de opdracht staat op €1.268.000,- (waarvan hard €670.000,- en zacht €598.000,-). 

 

 

 

 

4. Implementatie omgevingswet

Terug naar navigatie - 4. Implementatie omgevingswet

Onderwerp bestuursopdracht
Implementatie Omgevingswet

Opdracht 
De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet is echter veel meer dan een juridische exercitie. De wet gaat over een andere manier van werken, kennis opdoen en delen. Met name de gemeentelijke dienstverlening in brede zin speelt hierin een belangrijke rol. Doelen van de wet zijn een veilige en gezonde leefomgeving bewerkstelligen en deze behouden, beheren en ontwikkelen op duurzame, doelmatige wijze. Verder beoogt de rijksoverheid het complex aan wet- en regelgeving te stroomlijnen en de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Dit moet leiden tot een snellere en doelmatiger besluitvorming. Dit is een complexe veranderopgave. 

De voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente is in 2016 gestart en is in 2017 vastgelegd in het programmaplan Omgevingswet, waarbij het samen, anders, doen centraal staat. Binnen dit programmaplan zijn de volgende vier doelen voor de implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente geformuleerd:
• loslaten op basis van de ‘ja mits’ benadering
• een integrale benadering van de leefomgeving
• bestuurlijke afwegingsruimte in balans met voorspelbare besluitvorming
• versnelde besluitvorming in balans met kwaliteit van besluitvorming

Beoogd resultaat
De implementatie van de Omgevingswet binnen Rijssen-Holten.

Beoogde besluitvorming en planning
Binnen de programmatische aanpak staat het ‘learning by doing’ centraal. Dit betekent dat concrete projecten en acties zoals bijvoorbeeld de Omgevingsplannen (bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte) en Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebruikt worden om de implementatie en veranderingen vorm te geven. 

Voortgang
Dit jaar staat in het teken van de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Kort samengevat betekent dit, dat we op deze datum als gemeente in staat moeten zijn om het Omgevingsplan te kunnen wijzigen per 1 januari 2023 en dat wij vergunningen en meldingen moeten kunnen ontvangen en afdoen.
Om dit te bereiken is het noodzakelijk de benodigde software te implementeren, processen opnieuw vorm te geven  en medewerkers te begeleiden in de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet. Daarbij zullen verschillende besluiten genomen moeten worden en keuzes gemaakt moeten worden die voortkomen uit de veranderende wetgeving en de beoogde doelen van de Omgevingswet. Bij het invulling geven aan een nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de visie op dienstverlening. 

Naast het toewerken naar de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023, wordt ook verder gewerkt aan de verschillende nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet. De gemeentebrede omgevingsvisie wordt gefaseerd opgesteld en in 2022 wordt verder gewerkt aan de (deel)visies voor het thema Groen, het Buitengebied en de Bedrijventerreinen.  Ook wordt doorgewerkt aan het omgevingsplan voor het Centrum Rijssen (bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte) en wordt gestart met het omgevingsplan voor de Bedrijventerreinen. De totale implementatie van de Omgevingswet loopt nog door tot het jaar 2029. 

5. Onderzoek bedrijventerreinen Rijssen-Holten

Terug naar navigatie - 5. Onderzoek bedrijventerreinen Rijssen-Holten

Onderwerp bestuursopdracht
Onderzoek bedrijventerreinen Rijssen-Holten

Opdracht 
Globale ruimtelijke locatiestudie voor een nieuw bedrijventerrein in Rijssen-Holten.

Beoogd resultaat
Antwoord op de vraag welk gebied in ruimtelijke zin het meest geschikt is voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein in Rijssen-Holten.

Beoogde besluitvorming en planning
Start onderzoek in februari en afronding eind maart 2021. Besluitvorming Q2  2021.

Voortgang
Het onderzoek is uitgevoerd (in combinatie met een onderzoek voor Holten). In de loop van de uitwerking van de bestuursopdracht is in aanvulling daarop ook een structuurvisie voorbereid voor het gebied Ligtenbergerveld Oost. In maart 2022 heeft de gemeenteraad deze structuurvisie vastgesteld. Hiermee is de bestuursopdracht afgerond.

6. Bewustwordingscampagne scheiding restafval

Terug naar navigatie - 6. Bewustwordingscampagne scheiding restafval

Onderwerp bestuursopdracht
Bewustwordingscampagne afvalscheiding

Opdracht 
De opdracht betreft een bewustwordingscampagne over afvalscheiding met de focus op restafval. Aanleiding is de vaststelling van de landelijke doelstelling over de hoeveelheid restafval per inwoner. Dit moet teruggebracht worden naar 100 kg .


Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat van de campagne is dat inwoners meer kennis vergaren over scheiding van restafval en waarom dit van belang is. Op deze manier draagt de campagne bij aan de doelstelling dat de hoeveelheid afval per inwoner in 2022 teruggebracht moet worden naar de 100 kg. 


Beoogde besluitvorming en planning
In eerste instantie zou de campagne plaats vinden van januari 2020 tot en met april 2022. In verband met de coronacrisis is de campagne verplaatst naar juni 2020 tot december 2022. Aan het eind van 2022 vindt een eindevaluatie van de BAAS campagne plaats met daarin een advies om de campagne wel of niet voort te zetten en in welke vorm.


Voortgang
De conclusie van de evaluatie over 2021is dat BAAS heeft bijgedragen aan het informeren en motiveren van inwoners over het thema afval scheiden, maar op dit moment niet aan de daadwerkelijke vermindering van de restafval kilo’s per inwoner. Deze trend is ook terug te zien in eerdere afvalcampagnes in het land. Daarnaast valt vanuit de peiling en de marktactie op dat het merendeel van de inwoners zich bewust is van afval scheiden en gemotiveerd is om het afval goed te scheiden. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld zichtbaar bij het PMD-afval. De kwaliteit van het PMD-afval is na de start van de BAAS campagne aanzienlijk verbeterd. Ook zijn de vrachten van de huis-aan-huisinzameling van het PMD-afval in 2021 niet meer afgekeurd. Daartegenover blijkt uit de peiling, de straatacties en de afvalquizzen dat een deel van de inwoners denkt het afval goed te scheiden, maar dit onbewust niet doet. Door de structurele communicatielijn van BAAS in te blijven zetten, kan hier actief aandacht voor blijven. In 2022 wordt er blijvend aandacht geschonken aan de campagne via online en offline middelen om verschillende doelgroepen inwoners bewuster te maken van hun afvalscheiding en hun kennis over dit thema. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan ervaringsverhalen van andere inwoners. Maar ook aan het delen van praktische informatie, zoals overzichten welk afval in welke bak moet.

7. Groenstructuurvisie

Terug naar navigatie - 7. Groenstructuurvisie

Onderwerp bestuursopdracht
Visie op Groen, Gemeente Rijssen-Holten.

Opdracht 
Een afgewogen visie over het thema groen als onderdeel van de gemeentebrede Omgevingsvisie. 

Beoogd resultaat
In 2022 ligt er een breed gedragen visie op groen die integraal meegenomen kan worden in de Omgevingsvisie. 

Beoogde besluitvorming en planning
- Besluit college bestuursopdracht (maart 2021)
- Instellen projectgroep (maart 2021)
- Ophalen randvoorwaarden (maart-mei 2021)
- Opstellen visie (mei-okt 2021)
- Ontwerp structuurvisie naar college en raad (okt-nov 2021)
- Ter inzagelegging ontwerp visie (nov-dec 2021)
- Vaststellen structuurvisie (mei 2022)

Voortgang
Rapport groenstructuurvisie is klaar. We zijn op dit moment bezig om het rapport door te vertalen in kaarten zodat we de werking goed kunnen testen. Planning: 24 mei 2022 collegevergadering en 30 juni raadsvergadering.  Met deze behandeling is de bestuursopdracht afgerond.

8. Omgevingsvisie Buitengebied Rijssen-Holten

Terug naar navigatie - 8. Omgevingsvisie Buitengebied Rijssen-Holten

Onderwerp bestuursopdracht
Omgevingsvisie Buitengebied Rijssen-Holten

Opdracht 
Een afgewogen en integrale visie op het buitengebied als onderdeel van de gemeentebrede omgevingsvisie.

Beoogd resultaat
In 2022 ligt er een breed gedragen visie op het buitengebied, als deelgebied binnen de gemeentebrede omgevingsvisie.

Beoogde besluitvorming en planning
Bestuursopdracht vastgesteld door college op 16 maart 2021.

Hieronder de planning uit de bestuursopdracht, deze schuift 1-2 maanden op vanwege langere doorlooptijd besluitvorming over bestuursopdracht en overvolle agenda's:
·    Besluit college bestuursopdracht  (februari 2021)
·    Instellen projectgroep en inventarisatie (februari 2021)
·    Proces en participatie aanpak
·    Ophalen randvoorwaarden (maart-mei 2021)
·    Opstellen visie (mei – november 2021)
·    Ontwerp omgevingsvisie naar college en raad (november-december 2021)
·    Ter inzagelegging ontwerp visie (december 2021)
·    Vaststellen structuurvisie (april 2022)

Voortgang
Vooroverleg 1e projectgroep heeft plaatsgevonden eind maart 2021.
Eerste projectgroep 2e helft april 2021.

De project komt sindsdien wekelijks bijeen en heeft de inventarisatie van het bestaande beleid ten behoeve van de Omgevingsvisie Buitengebied afgerond.

De projectgroep heeft nagedacht over de structuur en opbouw van deze omgevingsvisie. Inmiddels zijn we begonnen met de inhoudelijke invulling van de omgevingsvisie en zijn we aan het nadenken hoe het onderdeel participatie moet worden ingevuld.

Er is een koppeling met het proces Omgevingswet. Ook zijn er landelijke ontwikkelingen (Nationaal Programma Landelijk Gebied, inclusief het proces Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof) die moeten worden meegenomen in de visie. In verband hiermee is de planning verschoven, vaststelling eind 2022.

9. Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebied bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - 9. Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebied bedrijventerreinen

Onderwerp bestuursopdracht
Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebied bedrijventerreinen

Opdracht 
Een integrale visie (op basis van de Omgevingswet) die ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad en als basis dient voor verdere ruimtelijke initiatieven en procedures. De visie over de bedrijventerreinen valt onder de toekomstige Omgevingsvisie Rijssen -Holten. Prioriteit ligt bij de toedeling van functies aan gebieden op de bedrijventerreinen.


Beoogd resultaat
In 2022 in overleg met werkgevers en omgevingsdeskundigen (RO / economie / stedenbouw / milieu) een afgewogen visie vastgesteld door de gemeenteraad.

Beoogde besluitvorming en planning

•    Besluit college bestuursopdracht (afgerond)
•    Instellen projectgroep en inventarisatie (afgerond)
•    Ophalen randvoorwaarden (afgerond)
•    Opstellen visie (okt 2021 – mei 2022)
•    Ontwerp structuurvisie naar college en raad (juni 2022)
•    Ter inzagelegging ontwerp visie (sep 2022)
•    Vaststellen structuurvisie (dec 2022)
•    Start procedure omgevingsplan (2023)

Voortgang
Eind januari 2022 is eerste conceptversie aangeboden. De projectgroep heeft gewenste aanpassingen doorgegeven. Afgesproken is dat medio april 70% versie wordt opgeleverd. Deze versie is 15 april binnengekomen. De projectgroep beoordeelt nu de kwaliteit van dit document. Bij voldoende kwaliteit volgt een consultatieronde in de werkgroep bedrijventerrein.

Medio 2021 is een adviesbureau gevraagd om de visie te maken. Er zijn thema’s gemaakt met als doel om een afgebakende opdracht te maken. De projectgroep vraagt het adviesbureau om een ruimtelijke, economische en milieukundige visie te maken op de uitgevraagde thema's. Dit zorgt dan voor input voor de uiteindelijke Omgevingsvisie Rijssen-Holten. Offerteverzoek met afgebakende opdracht is vanaf medio maart bij een adviesbureau neergelegd. Veel inhoudelijke zaken zijn ook nu al voorhanden. Niet alles hoeft opnieuw bekeken te worden. Het adviesbureau heeft specifieke milieukundige, ruimtelijke kennis en krijgt economische input vanuit projectgroep en Buckrapport. Bij concrete stukken worden werkgevers gevraagd input te leveren.

10. Wijk van de Toekomst

Terug naar navigatie - 10. Wijk van de Toekomst

Onderwerp bestuursopdracht 
Wijk van de Toekomst

Opdracht
Opstellen Wijkuitvoeringsprogramma (WUP) voor de pilot “Wijk van de Toekomst” (deel van Plan Zuid en deel van De Welle), volgens het opgestelde plan van aanpak. Daarnaast zal een evaluatie plaatsvinden van de aanpak en de geleerde lessen die kunnen worden toegepast bij de aanpak van andere wijken.
 
Beoogd resultaat
Integraal samen met alle betrokken stakeholders en bewoners opgesteld WUP, dat bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Korte beschrijving van de organisatiestructuur waar tijdens het proces van het opstellen van het WUP mee is gewerkt, inclusief evaluatie van de organisatiestructuur, het proces en van de gestelde leerdoelen met advies voor aanpak andere wijken. Evaluatie van het nog op te stellen participatie- en communicatieplan met advies voor participatie en communicatie bij aanpak in andere wijken. 
2. Nadere analyse van de wijk op fysiek en sociaal terrein. Met advies voor analyse voor aanpak andere wijken. 
3. Programma van wensen en ambities van stakeholders en bewoners en de in gezamenlijkheid opgestelde oplossingsrichtingen. Daarnaast een beschrijving hoe een en ander in de praktijk is vormgegeven en welke wensen en ambities ook kunnen worden meegenomen bij de aanpak van andere wijken. 
4. Routekaarten (uitvoeringsprogramma) van de gekozen oplossingsrichtingen, projecten en activiteiten.

Beoogde besluitvorming en planning
De definitieve planning moet nog worden opgesteld. In het plan van aanpak is een globale tijdslijn aangegeven. 

Voortgang
Voor de zomer 2021 is de raad via een raadsbrief geïnformeerd en is de wijk via een nieuwsbrief geïnformeerd over de het project Wijk van de Toekomst. In oktober2021 zijn de stakeholders bijeen gekomen om bij te praten over de voortgang van het project nav diverse ontwikkelingen. Samen is besloten om door te gaan met het project. De werkgroepen zijn in de maanden daarna diverse keren bijeen geweest. In februari 2022 is een 2e nieuwsbrief verzonden icm de aankondiging van een enquête. In februari 2022 is de enquête uitgezet, de respons was uitzonderlijk hoog. We gaan aan de slag met routekaarten. We zijn nu intern bezig het proces inhoudelijk en financieel te herijken. Dat begint inmiddels vorm te krijgen. Ook wordt er wordt een notitie opgesteld voor de stuurgroep. Deze zal ook naar het college gaan. 

11. Vletgaarsmaten 2 fase C

Terug naar navigatie - 11. Vletgaarsmaten 2 fase C

Bestemmingsplan wijziging Vletgaarsmaten 2 Fase C

Opdracht 

Binnen een zo kort mogelijk termijn de bestemming van de percelen binnen Vletgaarsmaten 2C naar een onherroepelijke bedrijvenbestemming wijzigen.

Beoogd resultaat

Een vastgesteld Bestemmingplan Chw. dat voorziet in gebruik als bedrijventerrein.

Beoogde besluitvorming en planning

In november 2022 vaststelling beoogd ontwerp bestemmingsplan Chw.

Voortgang

Inmiddels worden onderzoeken verricht om te kijken hoe het gebied zich leent voor de beoogde bestemming. Ook is het wijzigen van de bestemming eind 2021 aanbesteed en wordt er op dit moment geschreven aan een bestemmingsplan Chw. Verder is voorkeursrecht gevestigd op de gronden liggend in Vletgaarsmaten 2C.  Tegelijkertijd is er ook een verwervingstraject opgestart en de gesprekken met de grondeigenaren over een eventuele aankoop worden gevoerd.

12. Woonzorgvisie 2030

Terug naar navigatie - 12. Woonzorgvisie 2030

Onderwerp bestuursopdracht

Woonzorgvisie 2030

Opdracht 

In deze woonzorgvisie worden het ruimtelijk en het sociale domein aan elkaar verbonden voor zover dit nog niet (voldoende) is gebeurd. In de woonzorgvisie worden de afspraken van de reeds vastgestelde beleidstukken meegenomen. Daarbij is gekeken waar de koppelkansen liggen in het beleid. De Woonzorgvisie 2030 is een handzaam, bruikbaar document dat beschrijft wat de gemeente Rijssen-Holten nodig heeft om de woon- en zorgcomponent voor de toekomst goed op elkaar af te stemmen.

De Woonzorgvisie 2030 geeft antwoord op de vraag: Wat is de huisvestingsopgave voor de diverse zorgdoelgroepen tot en met 2030 en welke stappen zijn nodig om deze zorgdoelgroepen te faciliteren zonder te herhalen wat in bestaande stukken is beschreven. 

Beoogd resultaat

  • Er ligt een overkoepelende woonzorgvisie die de documenten Woonvisie 2021 t/m 2023, de Nota integrale aanpak langer zelfstandig wonen voor ouderen en de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen (maken onderdeel uit van de Woonvisie) verbindt;
  • De woonzorgvisie geeft een antwoord geeft op de vraag: wat is de huisvestingsopgave voor de diverse
    zorgdoelgroepen tot en met 2030 en welke stappen zijn nodig om deze zorgdoelgroepen te faciliteren.
  • Een afwegingskader voor het beoordelen van (particuliere) woonzorg initiatieven. Het integraal afwegingskader is een gezamenlijk instrument voor het sociaal en ruimtelijk domein. 

Beoogde besluitvorming en planning

De Woonzorgvisie zelf bevat geen concrete acties. Deze zijn beschreven in de twee onderliggende beleidsnota's die eerder door de raad zijn vastgesteld en in de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen .

Bij toekomstige woonzorginitiatieven wordt het afwegingskader ingezet om vooraf input te geven vanuit sociaal- en fysiek gemeentelijk perspectief. Het afwegingskader fungeert als een beoordelingsinstrument voor het sociaal en ruimtelijk domein om een goed oordeel te vormen over nieuwe huisvestingsinitiatieven wonen en zorg: in hoeverre draagt het initiatief bij aan de huisvestingsopgave.

Voortgang

De Woonzorgvisie is 26 april 2022 door het college vastgesteld en 6 weken ter inzage gelegd. Ook wordt de Woonzorgvisie ter kennisgeving aan de ASD voorgelegd. Als er geen opmerkingen worden gemaakt dan is deze bestuursopdracht afgerond.