7. Wijken

Coalitieakkoord 2023 - 2027

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2023 - 2027

Rijssen-Holten is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. Mooie en groene wijken dragen bij aan de leefbaarheid en veiligheid en nodigen inwoners uit om naar buiten te gaan, te ontmoeten en te bewegen. Initiatieven van inwoners spelen hierin een grote rol en willen we stimuleren. Daarnaast gaan we aan de slag met een mobiliteitsvisie waarin we duurzame keuzes aanmoedigen en ondersteunen. 

Mobiliteit
We willen een brede visie op mobiliteit met aandacht voor fietsen, wandelen, gemotoriseerd verkeer, openbaar vervoer, ontsluiting van de hoofdwegen en een passende inrichting van de openbare ruimte. Deze visie moet landen in een uitvoeringsprogramma voor meerdere jaren. Hierbij ondersteunen we duurzame keuzes door bijvoorbeeld in te zetten op verkeersluwe centra, het gebruik van openbaar vervoer zoals TwentsFlex en een goede laadinfrastructuur. We stimuleren in onze visie actief het gebruik van de fiets door onze fietsstructuur te optimaliseren en aandacht te hebben voor een veilige (school)omgeving voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast stimuleren we de scheiding van verschillende verkeersdeelnemers. Het parkeerbeleid en de parkeernormen moeten daarnaast aansluiten op onze mobiliteitsvisie. Concreet willen we in Holten de Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en Larenseweg  afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, een versnelde aanleg van een tweede ontsluiting van de Kalfstermansweide en een stevige lobby voor een ongelijkvloerse kruising met het spoor op de N350. Ook willen we de veiligheid van de Haarstraat en het Hogepad in Rijssen verbeteren en aandacht voor gevaarlijke kruispunten zoals bijvoorbeeld bij de Dorperdijk en de Enterstraat. 

Groene wijken
Het veranderende klimaat zorgt voor hetere zomerdagen en zwaardere stortbuien die gevolgen hebben voor de leefbaarheid van onze buurten. We willen groene en veilige wijken en hebben hierbij specifiek aandacht voor klimaatadaptatie en de gevolgen van hittestress, maar ook voor veiligheid en sociale aspecten. We zetten daarnaast actief in op het behoud, onderhoud en toevoegen van kwalitatief waardevol groen, waaronder bomen. Onze inwoners zijn sterk betrokken bij hun eigen leefomgeving en de inrichting van de openbare ruimte. We stimuleren en ondersteunen daarom buurt- of inwonersinitiatieven die de leefbaarheid vergroten. Inwoners kunnen bijvoorbeeld gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een goed plan en draagvlak hebben. Daarnaast benutten we de natuurlijke momenten om investeringen te doen in wegreconstructies.

Thema duurzaamheid uit Coalitieakkoord 2022-2026
Rijssen-Holten is nu een prachtige gemeente, maar moet ook voor toekomstige generaties een fijn, mooi en leefbaar thuis zijn. De komende vier jaar staat de duurzame groei en ontwikkeling van deze gemeente centraal. We zetten in op de transitie naar schone energie, een toekomstbestendige leefomgeving en hebben aandacht voor biodiversiteit. De lasten van die veranderingen verdelen we eerlijk, met oog voor sociale gevolgen en voldoende draagvlak. 

Rol van de gemeente
De veranderingen hebben gevolgen voor iedereen en daarom kiezen wij voor een wijk- en bewonersgerichte aanpak. Onze rol is het stimuleren, aanjagen en ondersteunen van initiatieven van inwoners en ondernemers, maar we voelen ook een verantwoordelijkheid om zelf een rol te pakken als kansen zich voordoen, opgaves niet in de samenleving worden opgepakt of de situatie daarom vraagt. Per initiatief bekijken we in overleg  wat een passende rol is. We vinden het daarbij belangrijk dat de rendementen van de duurzaamheidsontwikkelingen ten goede komen aan onze lokale samenleving. Het GroenDoen-initiatief - dat de landelijke doelstellingen als uitgangspunt heeft -  volgen we met vertrouwen en belangstelling tot het voorjaar 2023. Als hiermee de lokale doelstellingen van de raad niet worden behaald, gaan we opnieuw met elkaar in gesprek en vindt er een heroriëntatie op het proces plaats. 

Duurzame investeringen 

We volgen de landelijke doelstellingen als het gaat over het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we in 2030 naar 49% minder CO2-uitstoot willen ten opzichte van 1990 en in 2050 inzetten op 95% CO2-reductie ten opzichte van 1990. We stimuleren en investeren in de isolatie van bestaande woningen en intensiveren de inzet van zon op dak. Daarnaast staan we open voor innovatieve oplossingen. Uiteraard geven we zelf het goede voorbeeld door onze eigen gebouwen verder te verduurzamen. 
Biodiversiteit

Voor veel planten en dieren is Rijssen-Holten ook een thuis. Bij de groei en ontwikkeling van onze gemeente hebben we oog voor biodiversiteit. De experimenten met bloemrijke akkerranden maken we structureel en we benutten in onze wijken de kansen voor het vergroten van biodiversiteit. 

Strategische visie 2010-2030, versie 2021

In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?

Terug naar navigatie - In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?

verkeer

Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
1.    Fietsvisie Rijssen-Holten 2013 - 2020 (pdf) 2013 Geen herziening voorzien r

parkeren

Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
2.    Parkeeronderzoek Holten 2017 (pdf)  2017 2024 c
3.    Parkeeronderzoek Rijssen 2019 (pdf) 2019 2024 c
4.    Nota parkeernormen (HTML) 2019 2024 r

 

Milieu

Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
 5.    Gemeentelijk geluidbeleid (pdf) 2008 Wordt opgenomen in Omgevingsplan  c
 6.    Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (pdf) 2018 2023 r
7    Lichtbeleid (pdf) 2012 Wordt opgenomen in Omgevingsplan  r
8.    Afvalinzameling 2017 - 2020 (pdf) 2019 Geen herziening voorzien r

 

Groen & water

Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
9.       Groenvisie
           Groenvisie Rijssen - Holten (pdf)
2023 Geen herziening voorzien r
10.    Berm- en slootbeheerplan (pdf) 2017 2027 c
11.    Watervisie (pdf) 2011 Geen herziening voorzien r
12.    Beleidsstrategie openbare ruimte (pdf) 2006 (geëvalueerd in 2022) Evaluatie 2026 r

Duurzaamheid

Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
13.     Duurzaamheidsvisie 2021-2024 (pdf) 2021 2024/25 r

 

Wat gaan we er voor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan we er voor doen?

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

.