Aanbieding Kadernota 2024- 2027

Aanbieding kadernota 2024-2027

Terug naar navigatie - Aanbieding kadernota 2024-2027

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de kadernota 2024-2027, waarin het (nu voorziene) beleid voor de komende 4 jaar is benoemd. De uitwerking zal plaatsvinden in de programmabegrotingen, in eerste instantie die voor 2024. 

Inhoudelijke thema’s
We stropen de mouwen weer op, zoals we dat gewend zijn in onze gemeente. De bouw van huizen, scholen en sportaccommodaties staat hoog op de agenda maar heeft wel last van de hoge rentestand en prijzen van bouwmaterialen. Verduurzamen van ons wagen- en machinepark kost meer geld maar is in het kader van de zorg voor onze omgeving wel noodzakelijk. We zetten in op het verbeteren van de mobiliteit in de gemeente en gaan voor vitale vakantieparken en mooie routes voor wandelen en fietsen. We onderzoeken of we thuisnabij onderwijs kunnen realiseren zodat we de leerlingvervoerkosten kunnen reduceren en investeren ook in cultuur. Dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven hebben we hoog in het vaandel. Dat vergt nog wel wat investeringen in ICT, digitalisering en formatie. 

Financieel perspectief
De financiële omstandigheden voor onze gemeente zijn gunstig, dat kan op basis van onze reservepositie en het financieel perspectief wel gesteld worden. Echter, er zijn ook grote onzekerheden voor de toekomst. Niet voor de nabije toekomst maar wel na 2026. Er is tot op heden geen duidelijkheid over de structurele budgetten voor jeugdzorg. De trap-op-trap-af systematiek, die tot nu toe als basis diende voor de bepaling van de hoogte van het gemeentefonds, zal wijzigen maar onbekend is nog welke gevolgen dit heeft. Verder speelt de stijgende rente een rol. Als daarnaast ook nog in aanmerking wordt genomen dat op Rijksniveau enorme extra uitgaven zijn gedaan, met name voor steun in de gevolgen van corona en energie-armoede, die op de een of andere wijze terug zullen moeten komen (tenzij een hogere staatsschuld wordt geaccepteerd), dan is duidelijk dat de stabiliteit van de inkomsten in gevaar is. Het is dan ook verstandig een buffer aan te houden. Wij hebben dit gedaan door weliswaar flink in te zetten op de doorontwikkeling van onze gemeente maar ook enige voorzichtigheid te betrachten in het kader van het financieel perspectief. In het meerjarenperspectief dat opgenomen is in deze kadernota, ziet u dat nog ruim 7 ton resteert in structurele zin en 6 miljoen in incidentele zin. Mooie cijfers maar wel met de waarschuwing zoals hierboven benoemd. 
Hopelijk krijgen we in de meicirculaire meer duidelijkheid over de structurele financiële situatie na 2026. Op het moment van schrijven van dit stuk was deze circulaire nog niet binnen. 

Uitdagende tijden
Het mag wel gesteld worden dat we in heel bijzondere tijden leven. Zelden zijn de onzekerheden, onder andere als gevolg van de veiligheidssituatie in de wereld, zo groot geweest. Daarnaast hebben we te maken met uitdagende omstandigheden rond de gevolgen van de stikstofdiscussie, de grote instroom van asielzoekers en Oekraïners met de daarbij behorende huisvestingsproblemen, de huisvestingsproblemen van onze eigen inwoners, de grote duurzaamheidsopgaven, de overspannen arbeidsmarkt enzovoort. Veel uitdagingen die om een oplossing vragen. Dit zijn zaken die we niet als gemeente Rijssen-Holten alleen kunnen oplossen maar dat is geen reden om stil te zitten. We kunnen ons steentje bijdragen aan de oplossingen en dat doen we ook waar mogelijk, samen met u als raad en de samenleving. 

Tenslotte
Wij blijven, samen met u als raad, de ambtelijke organisatie en de samenleving werken aan de realisatie van het coalitieakkoord maar proberen ook in te spelen op actuele zaken. U vindt hiervan in deze kadernota verschillende voorbeelden. Voor de eerstkomende jaren ziet het financiële perspectief er goed uit en kunnen we weer met daadkracht aan de slag. 


Het college van burgemeester en wethouders

mei 2023