Financieel perspectief

Ontwikkelingen perspectief 2024-2027

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen perspectief 2024-2027
2024 2025 2026 2027
structureel perspectief begroting 2023 (na septembercirculaire) 5.030 6.018 2.872 2.872
1. bijstellingen en nieuwe jaarschijf 243- 264- 271- 234-
2. keuzes college:
2024-2027 380- 509- 555- 825-
3. O&O scans 345- 360- 375- 385-
raming voor O&O 2024 ingevuld 100 100 100 100
4. financieringslast investeringen (omslag = 1%, markt = 4%)
totaal te investeren periode 2024-2027:
2024-2027 5.902 106- 175- 176- 176-
5. 4% rente geplande investeringen (nu afgedekt tegen 2,5%):
2024-2027 7.850 212- 230- 236- 236-
stelpost nieuwbouw Waerdenborch 390-
structureel perspectief kadernota 2024-2027 na keuzes college 3.844 4.580 1.359 726
2024 2025 2026 2027
incidenteel perspectief begroting 2023 (na septembercirculaire) 9.779 13.192 13.422 13.422
1. bijstellingen en nieuwe jaarschijf, structurele doorwerking 243- 507- 778- 1.012-
idem, incidentele ontwikkelingen 1.555- 1.555- 1.565- 1.247
2. keuzes college:
2024-2027 1.314- 1.866- 1.936- 2.256-
doorwerking structurele keuzes 380- 889- 1.444- 2.269-
3. O&O scans 227- 227- 277- 277-
O&O scans structurele doorwerking 245- 505- 780- 1.065-
4. structurele lasten met doorwerking in incidenteel perspectief:
financieringslast investeringen (omslag = 1%, markt = 4%) 106- 281- 457- 633-
5. financieringslast geplande investeringen 212- 442- 678- 1.304-
incidenteel perspectief kadernota 2024-2027 na keuzes college 5.497 6.920 5.507 5.853
Toelichting mutaties
1. Het jaar 2027 is toegevoegd aan deze meerjarenraming. De structurele bijstelling betreft met name de bijdrage aan de Omgevingsdienst Twente (ODT). Bij de incidentele middelen betreft het vooral € 1,5 miljoen voor bijzondere bijstand energie (bgw 15-2022). Verder is in 2027 ook het structurele saldo in 2027 (€ 2.872.000) incidenteel beschikbaar.
2. Het door het College van Burgemeester en Wethouders voorgestelde nieuwe beleid staat hier vermeld. Structurele keuzes hebben ook invloed op het incidentele perspectief.
3. Zaken die onvoorzien en onuitstelbaar (O&O) zijn worden in de begroting opgenomen. Jaarlijks houden we rekening met structureel € 100.000 aan O&O-lasten. Deze stelpost valt in 2024 vrij omdat O&O-lasten nu bekend zijn.
4. De gemiddelde rente van afgesloten leningen bedraagt afgerond 1%. Rentelasten worden tegen dit percentage doorbelast aan de verschillende taken. We moeten echter rekening houden met nieuw af te sluiten leningen tegen de marktrente. Deze bedraagt momenteel rond 4%. Met de hogere financieringslasten wordt hier rekening gehouden.
5. Vorig jaar bedroeg de marktrente 2,5%. Voor geplande, maar nog niet uitgevoerde investeringen moet nu ook rekening gehouden worden met de huidige marktrente van 4%. Met de hogere financieringslasten wordt hier rekening gehouden.