1. Paragraaf lokale heffingen

Artikel 10 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Terug naar navigatie - Artikel 10 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

De paragraaf betreffende de lokale heffingen bevat ten minste (artikel 10, onderdeel c van het BBV):
a. de geraamde inkomsten;
b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen. Hierin  wordt inzichtelijk gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen (die hoogstens kostendekkend mogen zijn) wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten. De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken namelijk de burger heel direct in de portemonnee.
De paragraaf lokale heffingen bevat:
- de beleidsvoornemens voor de lokale heffingen;
- een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen
- een duiding van de lastendruk;
- een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 
Op deze manier wordt inzicht gegeven in de lokale belastingdruk en wordt u, de raad, in staat gesteld te sturen op hoofdlijnen van beleid en een afweging te maken tussen de belastingdruk en het voorzieningenniveau.

Uitgangspunt tarievenbeleid

Terug naar navigatie - Uitgangspunt tarievenbeleid

Alle kostprijzen en tarieven van gemeentelijke dienstverlening zijn in 2018 opnieuw tegen het licht gehouden. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in de Nota kostprijzen en tarieven gemeentelijke dienstverlening 2019. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de tarieven kostendekkend zijn. Uitzonderingen hierop staan in de nota. In 2023 gelden de tarieven uit de nota, dus van 2022, gecorrigeerd voor inflatie (8%).

Het bestaande beleid om de tarieven jaarlijks te corrigeren voor de inflatie wijkt op de volgende punten af:

  1. Voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) zullen de tarieven zo worden vastgesteld dat de totale opbrengst per saldo 8% stijgt (dit is de inflatie), exclusief areaal. Op dit moment zijn de nieuwe waarden en dus het nieuwe tarief nog niet bekend. 
  2. De rioolheffing stijgt naar € 172,- per aansluiting.
  3. De afvalstoffenheffing wordt zoals gebruikelijk kostendekkend geraamd. De tarieven voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens stijgen in 2023 naar respectievelijk € 166,- en € 217,-. 
  4. Voor de toeristenbelasting wordt het tarief voor 2023  € 0,85 per overnachting. 
  5. De tarieven voor hondenbelasting worden vastgesteld op € 39,50 voor een 1e hond en op € 58,- voor een 2e en volgende hond.
  6. De lijkbezorgingsrechten worden met het inflatiepercentage van 8% verhoogd.
  7. Het tarief voor de reclamebelasting in de centrumgebieden van Rijssen-Holten en voor de bedrijventerreinen in Holten wordt vastgesteld op basis van de ingediende begrotingen 2023 van de Stichting Ondernemersfonds respectievelijk de Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Terug naar navigatie - Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Als gevolg van de verplichte jaarlijkse herwaardering van onroerende zaken gelden per 1 januari 2023 ook weer nieuwe WOZ-waarden. De tarieven van de onroerendezaakbelastingen zullen daarvoor worden aangepast waarbij de totale OZB-opbrengst (exclusief nieuw- en verbouw) uiteindelijk 8% hoger wordt en de opbrengstverhouding tussen de categorie woningen en niet-woningen zoveel mogelijk in stand blijft. De tarieven voor 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Voor 1 januari 2023 zullen de tarieven voor 2023 door de raad worden vastgesteld.

Binnen de gemeente is sprake van tariefdifferentiatie. Voor niet-woningen (bedrijven) gelden andere (hogere) tarieven dan voor woningen. OZB wordt geheven van alle onroerende zaken (zoals gebouwde objecten, in aanbouw zijnde objecten en grond) tenzij wettelijk vrijgesteld.

De waarde van alle onroerende zaken is van invloed op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Die uitkering houdt namelijk rekening met de opbrengst uit de onroerendezaakbelastingen in de gemeente.

Afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing

Het kostendekkende tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens wordt vastgesteld op respectievelijk € 166,- en € 217,-. De tarieven voor 2023 zijn gestegen ten opzichte van 2022. Omdat niet alle kostencomponenten met 8% stijgen, is de procentuele stijging lager dan het inflatiepercentage.

Rioolheffing

Terug naar navigatie - Rioolheffing

De rioolheffing stijgt van € 164,- in 2022 naar € 172,- per aansluiting in 2023. Omdat niet alle kostencomponenten met 8% stijgen, is de procentuele stijging lager dan het inflatiepercentage.
Uitgangspunt bij de rioolheffing is dat de taak riolering volledig kostendekkend wordt uitgevoerd. Voor het tegengaan van tariefschommelingen is een voorziening opgenomen. Voor verbeteringsmaatregelen is een aparte voorziening beschikbaar. 

Belastingdruk per huishouden (afgerond op hele euro’s)

Terug naar navigatie - Belastingdruk per huishouden (afgerond op hele euro’s)

 

  2019 2020 2021 2022 2023 Landelijk (2022)
OZB*) € 243 € 252 € 256 € 290 313*** € 380
Afvalstoffenheffing **) € 178 € 186 € 186 € 213 217 € 317
Rioolheffing € 198,50 € 195 € 195 € 164 172 € 207
Totaal (meerpersoonshuishoudens) € 619,50 € 633 € 637 € 667 702 € 904
Mutatie t.o.v. voorgaande jaar   + 2,2% + 0,6% + 4,7% + 5,2%  

 

*) Bij een gemiddelde woningwaarde
**) Meerpersoonshuishouden
***) Op basis van de aanslag 2022 + 8% inflatie

Bron: Coelo.nl

Hondenbelasting

Terug naar navigatie - Hondenbelasting

De tarieven voor een 1e hond en een 2e en volgende hond komen in 2023 op respectievelijk € 39,50  en € 58,-. Hondenbelasting is voor het buitengebied per 1 januari 2019 afgeschaft.

Toeristenbelasting

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven voor het houden van een verblijf met overnachting door niet-ingezetenen binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen, tegen vergoeding in welke vorm dan ook. Voor de toeristenbelasting geldt normaliter dat het tarief 1 keer in de 2 jaar wordt aangepast aan inflatie. In de begroting wordt uitgegaan van 440.000 overnachtingen. Voor de toeristenbelasting wordt het tarief voor 2023  € 0,85 per overnachting.

Forensenbelasting

Terug naar navigatie - Forensenbelasting

Deze belasting wordt geheven van de personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De tarieven worden in gelijke verhouding als de OZB-tarieven verhoogd.

Lijkbezorgingsrechten

Terug naar navigatie - Lijkbezorgingsrechten

De tarieven voor de lijkbezorgingsrechten worden in 2023 verhoogd met inflatie.  Ze zijn hiermee, met een kostendekkingspercentage van 99%, nagenoeg kostendekkend. 

Omgevingsvergunning bouw

Terug naar navigatie - Omgevingsvergunning bouw

De bouwleges bedragen een percentage van de bouwsom. Omdat de normbouwkosten worden aangepast aan het prijspeil blijven de legestarieven voor 2023 ongewijzigd. De normbouwkostenlijst is namelijk leidend voor het bepalen van de bouwsom. De normbouwkostenlijst is ten tijde van schrijven in ontwikkeling en wordt in het laatste kwartaal van 2022 vastgesteld. 

Overigens is er binnen de bouwleges sprake van kruissubsidiëring, dat wil zeggen dat de grotere bouwwerken ‘meebetalen’ aan de kleinere bouwwerken. 

Voor het begrotingsjaar 2023 wordt 95% van de kosten verhaald. De gemeente Rijssen-Holten streeft er naar om over een periode van 5 jaar kostendekkend te zijn. Dit doen we vanwege jaarlijks fluctuerende aantallen.  bij de herziening van de nota "kostprijzen en tarieven" zal de kostendekkendheid opnieuw beoordeeld worden. Deze herziening staat gepland voor 2023. Hierbij zullen ook de gevolgen de Wet Kwaliteitsborging worden bekeken.  

Ondernemersfonds/reclamebelasting

Terug naar navigatie - Ondernemersfonds/reclamebelasting

In de centrumgebieden van Holten en Rijssen geldt sinds 1 januari 2014 een reclamebelasting. Het tarief daarvoor wordt bepaald door de in te dienen begroting 2023 van de Stichting Ondernemersfonds en de nieuwe WOZ-waarden. Beide gegevens zijn op dit moment nog niet bekend.
Voor de beveiliging van bedrijventerreinen in Holten geldt per 1 januari 2022 een reclamebelasting waarmee een ondernemersfonds wordt gevoed ter bekostiging. Het tarief van deze reclamebelasting wordt bepaald door de in te dienen begroting 2023 van de Stichting Ondernemersfonds Holtense Bedrijventerreinen en de  nieuwe WOZ-waarden. Beide gegevens zijn op dit moment nog niet bekend.

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als de bestaansnorm van inwoners onder de daarvoor geldende normen valt. 
De kwijtscheldingsprocedure is vereenvoudigd voor belastingplichtigen die tenminste 2 achtereenvolgende jaren volledige kwijtschelding hebben ontvangen en van wie het inkomen hoofdzakelijk bestaat uit een PW-uitkering van de gemeente, een AOW-uitkering, een  WIA-uitkering of een Anw-uitkering. Een keer in de 5 jaar moet iedere aanvrager een volledig formulier invullen. De laatste keer was in 2020. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aantal aanvragen 339 383 415 461 482 433 443 439 396
Aantal gehonoreerd 290 319 350 398 396 363 361 347 324