5. Ondernemen en Werk

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

Rijssen-Holten is een ondernemende gemeente. Onze ondernemers spelen een essentiële rol in de lokale economie, zorgen voor de werkgelegenheid en bevorderen daarmee de vitaliteit van Rijssen-Holten. We willen een MKB-vriendelijk klimaat, met ruimte voor ondernemerschap en aandacht voor duurzaam ondernemen. Dit vraagt een balans tussen economische groei en leefomgeving. Goed samenspel tussen de gemeente en ondernemers en een proactieve opstelling is hierbij belangrijk. Ook in de uitvoering van de participatiewet werken we nauw samen met ons lokale bedrijfsleven en onderwijspartners.

Levendige centra
Een levendig en aantrekkelijk centrum is van groot belang voor onze inwoners en is een visitekaartje voor bezoekers van buitenaf. We gaan voor compacte en levendige centra in onze kernen en een goed vestigingsklimaat. Leegstand gaan we tegen door creativiteit te stimuleren en ruimte te geven voor andere functies. De winkels in Rijssen blijven dicht op zondag, met respect voor de identiteit van deze kern.  

Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Rijssen-Holten zijn dé plek waar ondernemers elkaar ontmoeten, banen worden gecreëerd en werknemers de hele dag werken. Naast de in gang gezette uitbreidingen gaan we aan de slag met de herstructurering van bedrijventerreinen om tegemoet te komen aan veranderende behoeftes van bedrijven aan ruimte. We sturen hierbij actief op functies op een passende plek. Samen met ondernemers bekijken we hoe we op bestaande terreinen creatief ruimte en banen kunnen creëren. We zetten in op duurzame groei, lokale werkgelegenheid en meer diversiteit in bedrijfstakken. 

Grenzen aan onze groei?
De arbeidsmarkt en onze lokale ambitie vragen om groei, maar we zijn ons ervan bewust dat groei ook grenzen heeft. We maken daarom een langetermijnvisie op het gebruik van ruimte, waarin zowel ruimtelijke als sociale aspecten worden afgewogen. 

Vitaal buitengebied
Rijssen-Holten heeft een vitaal buitengebied en een sterke agrarische sector. De ontwikkelingen die op deze sector afkomen zijn uitdagend. Agrarische bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen om levensvatbaar te blijven, passend bij het karakter en de schaal van ons landschap. Tegelijkertijd is in het buitengebied ook ruimte voor bijvoorbeeld toerisme, verkoop van streekproducten en zorg als nevenfunctie bij agrarische bedrijven. De gemeente stimuleert deze extra of nieuwe functies. De ondersteuning van een gebiedscoördinator zetten we de komende periode voort. 

Arbeidsmigranten
In Rijssen-Holten werken arbeidsmigranten die bijdragen aan onze lokale economie. Op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten staan we open voor initiatieven uit het bedrijfsleven en maken we heldere afspraken. Daarbij stellen wij als gemeente duidelijke kaders en randvoorwaarden over waar, wanneer en hoe arbeidsmigranten worden gehuisvest. 

Armoede 
Helaas zijn er ook in Rijssen-Holten inwoners die leven in armoede. Dit uit zich in (zeer) beperkte financiële middelen of sociale uitsluiting, maar ook in gezondheidsproblematiek of kansenongelijkheid. We hebben oog  voor deze verschillende vormen van armoede en de schaamte die dit met zich meebrengt. Samen met partners zetten we ons in om armoede zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast hebben we gemeentelijke armoederegelingen die de noodzakelijke financiële ondersteuning bieden. We zorgen dat we deze actief onder de aandacht brengen. 

Strategische visie 2010-2030, versie 2020/2021 (pdf)

In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?

Terug naar navigatie - In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
beleidsstuk jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
1.    Structuurvisie centrum Holten (pdf)

2006

Gaat op in Omgevingsvisie r
2.    Detailhandel op het bedrijventerrein (pdf) 2008 Gaat op in Omgevingsvisie r
3.    Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025) (pdf) 2016 Gaat op in Omgevingsvisie r
4.    Inrichting en organisatieplan lokale uitvoering Wsw en re-integratie (pdf) 2020 Gaat op in Omgevingsvisie c
5.    Beleidsplan armoede en schulden 2022 Geen herziening voorzien r

Prioriteiten 2023

Terug naar navigatie - Prioriteiten 2023
  onderwerp voorstel 2023 Structureel /incidenteel
1 Energie armoede Voorkomen van energie armoede bij inwoners met een laag inkomen 1.250.000 inc. 
2 Langetermijnvisie bedrijventerreinen Opstellen langetermijnvisie bedrijventerreinen met betrekking tot het gebruik van ruimte in de toekomst 45.000 inc.
3 Detailhandelsvisie Opstellen detailhandelsvisie 25.000 inc.
4 Innovatiebudget Beschikbaar hebben van een budget om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen 50.000 str.