2. Jongeren en Onderwijs

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

Rijssen-Holten is een thuis voor onze jongeren. We willen voor alle jongeren een aantrekkelijke gemeente zijn, maar ook aandacht hebben voor jongeren met wie het (tijdelijk) niet zo goed gaat. Bij het sociale karakter van onze gemeente past dat de jeugd in zijn eigen sociale omgeving terecht kan met hulpvragen en voor het krijgen van onderwijs. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met het onderwijs, zorgaanbieders en jeugd- en jongerenwerk. 

Een goede en betaalbare jeugdzorg
We zetten in op een regionale en lokale vertaling van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd om de kwaliteit van jeugdzorg goed en de kosten beheersbaar te houden. We blijven sterk inzetten op het gezin als liefdevolle basis, preventie en voorliggende voorzieningen: dit past bij de sterke sociale banden en modern noaberschap in onze samenleving. We willen op deze manier voorkomen dat (duurdere) individuele zorg nodig is. Waar maatwerk nodig blijkt, schakelen we snel en adequaat. 

Een integrale en wijkgerichte aanpak.
Samenwerking tussen onderwijs, sport, jeugd- en jongerenwerk, politie, kerken, welzijnswerk en culturele instellingen is essentieel voor de gezondheid van onze jeugd. Als gemeente pakken we actiever de regie in deze samenwerking om een aanbod te creëren dat op de vraag is afgestemd. Deze integrale aanpak is nodig bij zowel voorliggende voorzieningen als individuele zorg. De regie vanuit de gemeente leidt dan wel tot extra inzet, maar verdient zich naar verwachting terug doordat de vraag en daarmee de kosten voor individuele zorg dalen. Daarnaast willen we experimenteren met een wijkgerichte aanpak bij opgaves die zich hiervoor lenen; bijvoorbeeld de maatschappelijke problematiek en veiligheid in wijk Plan Zuid. 

Onderwijs: de start van een leven lang leren
School is de plek waar talenten tot bloei komen. Alle kinderen uit Rijssen-Holten verdienen een eerlijke kans om hun dromen werkelijkheid te laten worden. Een brede, vrije keuze van de school is hierbij ons uitgangspunt. We willen inzetten op ‘thuisnabij’ onderwijs en scholen de kans geven speciaal onderwijs aan te bieden. Daarnaast stimuleren we de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs, zodat opleidingen aansluiten bij de lokale vraag op de arbeidsmarkt. Ook steunen we initiatieven van onderwijsinstellingen in het onderwijsaanbod voor volwassenen en schoolverlaters.

Huisvesting van onderwijs
Goede onderwijshuisvesting met aandacht voor binnenklimaat, veiligheid en duurzaamheid is een kerntaak van ons als gemeente. We stimuleren dat schoolgebouwen multifunctioneel en slim worden ingezet. Daarnaast zetten we ons in voor nieuwbouw van De Waerdenborch op een geschikte locatie in Holten en benutten we kansen voor een goede herontwikkeling van het huidige terrein. Als er uit de samenleving een initiatief komt voor een basisschool in het Opbroek, staan we daarvoor open. 

 

In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?

Terug naar navigatie - In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
Nr. Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door college (c) of raad (r)
1 Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Herziening onderdeel Loes (pdf) 2020 Geen herziening voorzien c
2 Realisatieplan Centrum Jeugd en Gezin (loket/lokaal) (pdf) 2010 Geen herziening voorzien c
3 Integraal Realisatie Programma Centrum Jeugd en Gezin (regionaal) (pdf) 2010 Geen herziening voorzien c
4 Startnotitie transitie jeugdzorg Twente (pdf) 2011 Geen herziening voorzien r
5 Visienota Transformatie jeugdzorg Twente (pdf) 2013 Geen herziening voorzien r
6 Nota “Samenwerken aan jeugdzorg in Twente” (pdf) 2013 Geen herziening voorzien r
7 Nota “positionering regionale jeugdhulptaken” (pdf) 2014 Geen herziening voorzien r
8 Beleidsnota ‘ Op naar het nieuwe product VVE’ (pdf) 2019 2023 r
9 Beleidsplan Jeugdzorg (pdf) 2017 Geen herziening voorzien r
10 Adviesnota verslavingspreventie (pdf) 2019 2023 c
11 Visie jeugd- en jongerenwerk gemeente Rijssen-Holten 2020-2025 (pdf) 2020 2024 r
12 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (pdf) 2020 Periodiek c

Prioriteiten 2022

Terug naar navigatie - Prioriteiten 2022
Nr. Onderwerp Voorstel 2023 Structureel /incidenteel
1 Uitbreiding Haarschool Holten Omzetten tijdelijke in permanente huisvesting

13.000 str.

13.000 inc. 

2 Realiseren Buurt-kindcentrum plan Zuid Rijssen Met het KBC wordt aan de wijkgerichte aanpak in Plan Zuid een stevige basis gegeven

26.000 str.

55.000 inc.l