Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Aanbieding programmabegroting
    1. Blz. 4 Aanbieding programmabegroting
   2. Blz. 5 1. Inwoners, Organisatie en Bestuur
    1. Blz. 6 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 7 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 8 Verplichte beleidsindicatoren BBV
    4. Blz. 9 Prioriteiten 2023
    5. Blz. 10 Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen
     1. Blz. 11 Prioriteiten
      1. Blz. 12 Formatie-uitbreiding
      2. Blz. 13 Risicoanalyse informatiebeveiliging
      3. Blz. 14 Trainees om jong talent te werven
      4. Blz. 15 Aanpassen gemeentehuis aan de eisen van de tijd
      5. Blz. 16 Versterken werkgeversprofilering
      6. Blz. 17 Verdere verduurzaming gemeentelijke gebouwen
     2. Blz. 18 Actuele ontwikkeling
      1. Blz. 19 Doorontwikkeling Twentse Kracht
    6. Blz. 20 Wat mag het kosten
    7. Blz. 21 Lasten en baten per product
   3. Blz. 22 2. Jongeren en Onderwijs
    1. Blz. 23 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 24 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 25 Verplichte beleidsindicatoren BBV
    4. Blz. 26 Prioriteiten 2022
    5. Blz. 27 Doelstellingen programma 2
     1. Blz. 28 Prioriteiten
      1. Blz. 29 Uitbreiding Haarschool Holten
      2. Blz. 30 Realiseren Buurt-kindcentrum voor Plan Zuid
     2. Blz. 31 Actuele ontwikkelingen
      1. Blz. 32 Vervangende nieuwbouw Waerdenborch
      2. Blz. 33 Extra meters vervangende nieuwbouw Haarschool Rijssen
      3. Blz. 34 Vervangende nieuwbouw gymzaal Huttenwal in Rijssen
      4. Blz. 35 Hervorming in de jeugdzorg
      5. Blz. 36 Uitwerking Regiovisie Jeugd
    6. Blz. 37 Wat mag het kosten
    7. Blz. 38 Lasten en baten per product
   4. Blz. 39 3. Samen Zorgen
    1. Blz. 40 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 41 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 42 Verplichte beleidsindicator BBV
    4. Blz. 43 Prioriteiten 2023
    5. Blz. 44 Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen
     1. Blz. 45 Prioriteiten
      1. Blz. 46 Opstellen en implementeren uitvoeringsplan laaggeletterdheid
      2. Blz. 47 Stimulering vrijwilligers en mantelzorgers
      3. Blz. 48 Structurele inbedding van Buurtkracht
      4. Blz. 49 Verbinding lokaal sportakkoord en lokaal preventieakkoord
      5. Blz. 50 Inspiratie en deskundigheidsbevordering positieve gezondheid
     2. Blz. 51 Actuele ontwikkelingen
      1. Blz. 52 Personeelstekorten in de zorg
      2. Blz. 53 Moeilijke doorstroming op woningmarkt
      3. Blz. 54 Inkoop zorg
    6. Blz. 55 Wat mag het kosten
    7. Blz. 56 Lasten en baten per product
   5. Blz. 57 4. Cultuur en Sport
    1. Blz. 58 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 59 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 60 Verplichte BBV indicatoren
    4. Blz. 61 Prioriteiten 2023
    5. Blz. 62 Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen
     1. Blz. 63 Prioriteiten
      1. Blz. 64 MJOP sportvelden
      2. Blz. 65 Vervangen toplaag en drainage kunstgrasveld 5 Excelsior
      3. Blz. 66 Digitaal sleutelbeheer buitenlocaties
      4. Blz. 67 Cultuureducatie
      5. Blz. 68 Versnelde uitvoering Masterplan Oosterhof
     2. Blz. 69 Actuele ontwikkeling
      1. Blz. 70 Sport en bewegen in de openbare ruimte
    6. Blz. 71 Wat mag het kosten
    7. Blz. 72 Lasten en baten per product
   6. Blz. 73 5. Ondernemen en Werk
    1. Blz. 74 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 75 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 76 Verplichte beleidsindicatoren BBV
    4. Blz. 77 Prioriteiten 2023
    5. Blz. 78 Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen
     1. Blz. 79 Prioriteiten
      1. Blz. 80 Bestrijding Energiearmoede
      2. Blz. 81 Lange termijnvisie bedrijventerreinen
      3. Blz. 82 Nieuwe visie op detailhandel
      4. Blz. 83 Innovatie en inspelen op actuele ontwikkelingen
     2. Blz. 84 Actuele ontwikkelingen
      1. Blz. 85 Soweco
      2. Blz. 86 Iedereen doet mee
      3. Blz. 87 Armoedebestrijding
      4. Blz. 88 Statushouders integreren
      5. Blz. 89 Menselijke maat
    6. Blz. 90 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 91 Lasten en baten per product
   7. Blz. 92 6. Wonen, Recreëren en Veiligheid
    1. Blz. 93 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 94 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 95 Verplichte beleidsindicatoren BBV
    4. Blz. 96 Prioriteiten 2023
    5. Blz. 97 Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen
     1. Blz. 98 Prioriteiten
      1. Blz. 99 Gebiedsmakelaar
      2. Blz. 100 Voortzetten LEADER
      3. Blz. 101 Nationaal park Sallandse Heuvelrug
      4. Blz. 102 Herkenbaar maken monument Waerdenborch
      5. Blz. 103 Herijken Woonvisie
      6. Blz. 104 Innovatieve woonvormen
      7. Blz. 105 Nieuw initiatievenproces Ruimtelijk Domein
      8. Blz. 106 Betaalbaarheidsfonds sociale koopwoningen
     2. Blz. 107 Actuele ontwikkelingen
      1. Blz. 108 Bouwdossiers digitaliseren
      2. Blz. 109 Opvang vluchtelingen
      3. Blz. 110 Nationale bouw- en woonagenda
    6. Blz. 111 Wat mag het kosten
    7. Blz. 112 Lasten en baten per product
   8. Blz. 113 7. Wijken
    1. Blz. 114 Coalitieakkoord 2022-2026
    2. Blz. 115 In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
    3. Blz. 116 Verplichte beleidsindicatoren BBV
    4. Blz. 117 Prioriteiten 2023
    5. Blz. 118 Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen
     1. Blz. 119 Prioriteiten
      1. Blz. 120 Herinrichten parkeerterrein sportpark Meermanskamp
      2. Blz. 121 Betrekken oude begraafplaats Holten in de dorpsstructuur
      3. Blz. 122 Herinrichting openbare ruimte Haarzijde Rijssen
      4. Blz. 123 Biodiversiteit
      5. Blz. 124 Uitvoering Groenstructuurvisie
      6. Blz. 125 Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
      7. Blz. 126 Nieuwe visie en utivoeringsprogramma mobiliteit
      8. Blz. 127 Verkeersveiligheidsmaatregelen SPV
      9. Blz. 128 Maatregelen op advies verkeersoverleggroep
      10. Blz. 129 Aanpassen kruispunt Enterstraat - Schapendijk
      11. Blz. 130 Aanleg fietspad tussen Markeloseweg en Schapendijk in Rijssen
      12. Blz. 131 Verkeersonderzoek wegvak Enterstraat van Cattelaar - gemeentegrens
      13. Blz. 132 Verkeersonderzoek/ evaluatie Hogepad en Haarstraat Rijssen
      14. Blz. 133 Aanvullende onderhoudsmiddelen bij rioolvervanging en groot onderhoud wegen
     2. Blz. 134 Actuele ontwikkelingen
      1. Blz. 135 Tweede volwaardige ontsluiting van de Kalfstermansweide
      2. Blz. 136 Afsluiten Dorpstraat Holten tussen Kerstraat en larenseweg voor gemotoriseerd verkeer
      3. Blz. 137 Duurzaamheid
    6. Blz. 138 Wat mag het kosten
    7. Blz. 139 Lasten en baten per product
   9. Blz. 140 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 141 Algemeen
    2. Blz. 142 Toelichting
  2. Blz. 143 Financieel perspectief en prioriteiten
   1. Blz. 144 Ontwikkelingen financieel perspectief van begroting 2022 naar begroting 2023
    1. Blz. 145 Inleiding
    2. Blz. 146 Financieel perspectief
   2. Blz. 147 Prioriteiten begroting 2023-2026
    1. Blz. 148 Prioriteiten begroting 2023-2026
  3. Blz. 149 Paragrafen
   1. Blz. 150 1. Paragraaf lokale heffingen
    1. Blz. 151 Artikel 10 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
    2. Blz. 152 Uitgangspunt tarievenbeleid
    3. Blz. 153 Onroerendezaakbelastingen (OZB)
    4. Blz. 154 Afvalstoffenheffing
    5. Blz. 155 Rioolheffing
    6. Blz. 156 Belastingdruk per huishouden (afgerond op hele euro’s)
    7. Blz. 157 Hondenbelasting
    8. Blz. 158 Toeristenbelasting
    9. Blz. 159 Forensenbelasting
    10. Blz. 160 Lijkbezorgingsrechten
    11. Blz. 161 Omgevingsvergunning bouw
    12. Blz. 162 Ondernemersfonds/reclamebelasting
    13. Blz. 163 Kwijtschelding
    14. Blz. 164 Kostendekkendheid omgevingsvergunning bouw
    15. Blz. 165 Kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten
    16. Blz. 166 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
    17. Blz. 167 Kostendekkendheid rioolheffing
   2. Blz. 168 2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 169 Noot
    2. Blz. 170 Doelstellingen gemeenteraad
    3. Blz. 171 De systematiek
    4. Blz. 172 Kanttekeningen
    5. Blz. 173 Actuele situatie september 2022
    6. Blz. 174 Risicotabel
    7. Blz. 175 Toelichting risicotabel
    8. Blz. 176 Risico’s op eigendommen
    9. Blz. 177 Kerngetallen
   3. Blz. 178 3. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 179 Artikel 12
    2. Blz. 180 Inleiding
    3. Blz. 181 Beheerplannen
    4. Blz. 182 Wegen
    5. Blz. 183 Verlichting
    6. Blz. 184 Openbaar Groen
    7. Blz. 185 Bermen en sloten
    8. Blz. 186 Riolering
    9. Blz. 187 Gebouwen
    10. Blz. 188 Civieltechnische kunstwerken
    11. Blz. 189 Bomen
    12. Blz. 190 Sportvelden
   4. Blz. 191 4. Paragraaf financiering
    1. Blz. 192 Artikel 13
    2. Blz. 193 Treasury
    3. Blz. 194 Kredietrisicobeheer
    4. Blz. 195 Financieringspositie
   5. Blz. 196 5. Paragraaf verbonden partijen
    1. Blz. 197 Artikel 15
    2. Blz. 198 verbonden partijen
   6. Blz. 199 6. Paragraaf grondbeleid
    1. Blz. 200 Algemeen
    2. Blz. 201 Uitgangspunten grondbeleid gemeente Rijssen-Holten
    3. Blz. 202 Wet- en regelgeving
    4. Blz. 203 Parameters grondexploitaties
    5. Blz. 204 Algemeen financieel
    6. Blz. 205 Bestemmingsplannen met kostprijsberekening (BIE)
    7. Blz. 206 Toekomstige grexen (Immateriële Vaste Activa)
    8. Blz. 207 Corona crisis
    9. Blz. 208 Resultaatverwachtingen en risico’s
   7. Blz. 209 7. Paragraaf bedrijfsvoering
    1. Blz. 210 Algemeen
  4. Blz. 211 Financiële begroting
   1. Blz. 212 Financieel perspectief 2023 – 2026
    1. Blz. 213 Noot
   2. Blz. 214 Overzicht baten en lasten
    1. Blz. 215 Tabel overzicht baten en lasten
   3. Blz. 216 Meerjarig overzicht baten en lasten
    1. Blz. 217 Tabel meerjarig overzicht baten en lasten
   4. Blz. 218 Balans
    1. Blz. 219 Tabel
   5. Blz. 220 EMU-Saldo
    1. Blz. 221 Tabel
   6. Blz. 222 Overzicht incidentele middelen per programma
    1. Blz. 223 Tabel
   7. Blz. 224 Product per programma
    1. Blz. 225 Tabellen
   8. Blz. 226 Overzicht per taakveld
    1. Blz. 227 overzicht per taakveld
   9. Blz. 228 Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 229 Reserves en voorzieningen
   10. Blz. 230 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 231 Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen
   11. Blz. 232 Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
    1. Blz. 233 Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves
   12. Blz. 234 Meerjarig overzicht weerstandsvermogen
    1. Blz. 235 Meerjarig overzicht weerstandsvermogen
   13. Blz. 236 Meerjarige ontwikkeling algemene uitkering
    1. Blz. 237 Meerjarige ontwikkeling algemene uitkering
   14. Blz. 238 Overzicht overhead
    1. Blz. 239 Algemeen
   15. Blz. 240 Demografische ontwikkeling/ statistische gegevens
    1. Blz. 241 Algemeen
   16. Blz. 242 Ondertekening begroting
    1. Blz. 243 Ondertekening begroting
  5. Activiteiten
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap