3. Samen Zorgen

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - Coalitieakkoord 2022-2026

In Rijssen-Holten hebben we oog voor elkaar. Gezondheid, eigen regie over je zorg en meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Wij bieden hulp en zorg aan inwoners die dit nodig hebben en koesteren ons modern noaberschap. Dit doen we door te werken aan een sociale, inclusieve samenleving waarbij welzijnswerk, jongerenwerk, gezondheid, vrijwilligers en mantelzorgers een belangrijke rol spelen.

Preventie 
Gezondheid gaat allang niet meer alleen over ziekte en zorg, maar steeds meer over leefstijl en welzijn. Samen met het onderwijs, sportverenigingen, werkgevers en zorgpartners pakken we het preventieakkoord actief op en zetten we stappen op het gebied van preventie en gezonde levensstijl. Dit vraagt een brede aanpak met aandacht voor voeding, sport en bewegen, overgewicht, eenzaamheid, mentale weerbaarheid, roken, alcohol en ruimtelijke inrichting. 

Menselijke maat
We gaan verder met de transformatie in het sociaal domein door in te zetten op preventie, laagdrempelige en collectieve voorzieningen en het mobiliseren van de kracht uit de samenleving. Wettelijke en budgettaire grenzen tussen de verschillende domeinen of organisaties mogen niet belemmerend werken in het toekennen van zorg die inwoners nodig hebben. Dit vraagt een manier van denken die niet gaat over regels, indicaties of beleid, maar oog heeft voor de menselijke maat, voor de persoon over wie het gaat.  

Iedereen doet mee
Alle inwoners van Rijssen-Holten zijn ons even veel waard: iedereen mag er zijn en doet mee. Voor discriminatie en racisme in welke vorm dan ook is geen plek in onze gemeente. We werken aan de brede toegankelijkheid van de gemeente voor mensen met een beperking, hebben oog voor laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. We werken in de praktijk samen met maatschappelijke partners om inclusiviteit te bevorderen. 

Een thuis voor iedereen
We voelen een verantwoordelijkheid om een fijn en veilig thuis te zijn voor nieuwkomers. Integratie is daarbij geen keuze, maar een morele verplichting. We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.

Modern noaberschap
We koesteren ons modern noaberschap en maken gebruik van de kracht in onze buurten en wijken. Dit betekent dat we niet doorslaan in individualisering en specialisatie, maar inzetten op vroeger vanzelfsprekende onderlinge hulp. De ondersteuning van onze mantelzorgers en vrijwilligers is hierbij van groot belang. We versterken de inzet op wijk- en buurtniveau en gebruiken actief data om gericht te zien op welke plekken deze inzet bijdraagt. Dit doen we door breed de samenwerking te zoeken met welzijnspartners, maar ook met onder andere woningcorporaties.

 

In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?

Terug naar navigatie - In welke lokale en regionale beleidsstukken is het beleid omschreven?
Nr. Beleidsstuk Jaar van vaststelling Herziening/evaluatie Vastgesteld door College (c) of Raad (r)
1 Nota vrijwilligerswerk Rijssen-Holten 2011-2014 (pdf) 2011 Eind  2022 r
2 Visiedocument ‘Cliëntondersteuning in Rijssen-Holten’ (pdf) 2015 Geen herziening voorzien r
3 Actieplan Mantelzorg 2017-2018 (pdf) 2016 Eind 2022 r
4 Koersdocument transformatie in het sociaal domein (voorstel bezuinigingen) (pdf) 2016 Eind 2022/begin 2023 r
5 Nota Publieke gezondheid (pdf) 2017 Evaluatie eind 2022 r
6 Integratienota blijven = meedoen 2017-2019 (pdf) 2017 Wordt meegenomen met de implementatie Wet Inburgering r
7 Beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2017 (pdf) 2017 Geen herziening voorzien r
8 Startdocument integrale toegang (pdf) 2019 Geen herziening voorzien c
9 Nota/actieplan een tegen eenzaamheid Rijssen-Holten (pdf) 2019 Geen herziening voorzien c

 

Prioriteiten 2023

Terug naar navigatie - Prioriteiten 2023
Nr. Onderwerp Voorstel 2023 Structureel/Incidenteel
1 Laaggeletterdheid Implementatie invoeringsplan laaggeletterdheid 75.000 inc.
2 Ondersteuning en waardering vrijwilligers  Stimulering vrijwilligers en mantelzorgers 20.000 str.
3 Buurtkracht Structurele inbedding van Buurtkracht 100.000 str.
4 Versterking gezonde levensstijl Verbinding lokaal sportakkoord en lokaal preventieakkoord 40.000 str.
5 Positieve gezondheid  Inspiratie en deskundigheidsbevordering positieve gezondheid 25.000 inc.

Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Prioriteiten

Terug naar navigatie - Prioriteiten

Acties