5. Paragraaf verbonden partijen

Artikel 15

Terug naar navigatie - Artikel 15

Artikel 15
i.    De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste:
a.    de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
b.    de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in:
1.    gemeenschappelijke regelingen;
ii.    vennootschappen en coöperaties;
iii.    stichtingen en verenigingen;
iv.    overige verbonden partijen;
c.    de lijst van verbonden partijen.

2.    In de lijst van verbonden partijen staat ten minste de volgende informatie:
a.    de manier waarop de provincie respectievelijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
b.    het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c.    de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d.    de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e.    de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk de gemeente.

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Deze paragraaf is in de begroting opgenomen omdat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat in principe ook door de gemeente zelf uitgevoerd kan worden. De raad heeft een kaderstellende en controlerende taak op de kernvraag of de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds overeenkomen met de doelstellingen van de gemeente of dat de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd kunnen worden.
In het navolgende zijn de verbonden partijen benoemd. Er is ingegaan op de doelstellingen van deze partijen in relatie tot de gemeentelijke doelstellingen op de desbetreffende gebieden en op de beleidsvoornemens en nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de genoemde verbonden partijen. Verder is een aantal financiële gegevens opgenomen, conform het Besluit begroting en verantwoording. Publiek Private Samenwerking-constructies (PPS-constructies) zijn geen verbonden partij. Toch wordt er vanwege het grote belang kort ingegaan op deze constructies binnen de gemeente.

verbonden partijen

Terug naar navigatie - verbonden partijen

De gemeente Rijssen-Holten kent een aantal partijen waarmee ze bestuurlijk en financieel verbonden is. Dit zijn: SamenTwente (GR), Veiligheidsregio Twente (GR), Stadsbank Oost-Nederland (GR), Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (GR),  Omgevingsdienst Twente (GR), de Stichting Twenteboard en de Stichting Varietas. Verder zijn enkele partijen genoemd waarmee een aandeelhoudersrelatie bestaat, onder andere de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Verder geldt dit ook voor afvalverwerkingsbedrijf Twence B.V., Wadinko, Vitens en Enexis Holding N.V. Hierover is een korte toelichting opgenomen.


Gemeenschappelijke regelingen

SamenTwente
Vestigingsplaats: Enschede
Het openbare belang dat wordt behartigd: 

De GR heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het in zijn rechtsgebied bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van en zorg verlenen aan de bevolking of specifieke groepen daarvan. 
Ter verwezenlijking van het genoemde doel behartigt OLG de belangen op de volgende terreinen: 
a. Publieke gezondheid, onder de naam GGD Twente; 
b. Jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, onder de naam Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT); 
c. Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, onder de naam Veilig Thuis Twente (VTT).

Het financiële belang van de gemeente in de GR Gezondheid is de verplichte bijdrage gebaseerd op het aantal inwoners. Het betreft hier een nieuwe organisatie die per 8 juli 2021 van start is gegaan. D
De bijdrage van de gemeente Rijssen-Holten voor 2022 aan de GR Gezondheid is € 2.130.000.

Een overzicht van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het eind van het begrotingsjaar en het resultaat na bestemming 

Overzicht eigen en vreemd vermogen nog niet beschikbaar na opsplitsing van de Regio Twente

Bedrijfsorganisatie Recreatieschap Twente
Per 1 januari gaat de Bedrijfsorganisatie Recreatieschap Twente van start. Dit is een Gemeenschappelijke Regeling die de volgende belangen gaat behartigen:

Recreatieschap Twente heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van recreatieve voorzieningen in zijn rechtsgebied. Daartoe heeft het de volgende taken:
1. Recreatieve voorzieningen: 
a. bevordering van totstandkoming en instandhouding van publieke recreatieve/toeristische infrastructuur in Twente; 
b. aanleg, onderhoud en beheer van publieke recreatieve/toeristische voorzieningen die hetzij op zichzelf, hetzij in routeverband, hetzij door opname in arrangementen, een bovenlokaal karakter hebben.
2. Overig: 
a. het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, voor zover dit betreft de taken en bevoegdheden als bedoeld onder 1.

Een overzicht van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het eind van het begrotingsjaar en het resultaat na bestemming 

Overzicht eigen en vreemd vermogen nog niet beschikbaar na opsplitsing van de Regio Twente

Veiligheidsregio Twente (VRT)
Het openbare belang dat wordt behartigd: de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio betreft ten eerste de wettelijk verplichte rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hiertoe behoren ook terrorisme en epidemieën als gevolg van A-infectieziekten. Ten tweede heeft het bestuur van de VRT een verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid zoals brand, ongevallen met gevaarlijke stoffen en de veiligheid en gezondheid tijdens grote evenementen. Tenslotte is het bestuur verantwoordelijk voor het goed functioneren van een meldkamer.

Het financiële belang van de gemeente in de Veiligheidsregio bedraagt in 2022 bedroeg € 2.472.000.
In onderstaande tabel staat een overzicht van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het eind van het begrotingsjaar en de resultaten na bestemming.

 

 

31 december 2017

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2020

31 december 2021

eigen vermogen

€ 1,1 miljoen

€ 1,3 miljoen

€ 2,1 miljoen

€ 2.,8 miljoen

€ 2,0 miljoen

vreemd vermogen

€ 57,1 miljoen

€ 55,0 miljoen

€ 55,3 miljoen

€ 55,4 miljoen

€ 57,8 miljoen

 

2017

2018

2019

2020

2021

resultaat na bestemming

€ 0,5 miljoen voordelig

€ 0,4 miljoen nadelig

€ 0,1 miljoen

voordelig

€ 1,8 miljoen

voordelig

€ 1,3 miljoen voordelig

 

Omgevingsdienst Twente
Op grond van artikel 5.3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de verplichting
voorgeschreven om een Omgevingsdienst in de vorm van een gemeenschappelijke regeling met een
openbaar lichaam op te richten. De Omgevingsdienst Twente is in 2019 gestart en behandeld de
milieutaken van de 14 Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel. De Omgevingsdienst Twente
heeft tot doel het behartigen van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het
gebied van advisering, beschikkingen, toezicht en naleving van milieuvoorschriften en aanvullende taken
en bevoegdheden welke zijn gemandateerd. Daarbij staan de wettelijke eisen van kwaliteit, effectiviteit,
robuustheid en uitvoering van de overgedragen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-
taken centraal.
De Omgevingsdienst Twente heeft tijdens het begrotingsjaar 2021 meer taken uitgevoerd dan
opgenomen in het jaarprogramma. 

Voor de Omgevingsdienst Twente wordt momenteel voor de begroting van 2024 een herijking van de deelnemersbijdrage uitgevoerd. De reden hiervoor ligt in het feit dat het bestuur van de OD Twente heeft geconstateerd dat de deelnemersbijdragen zoals die zijn ingebracht bij de start in 2019, niet meer passend zijn op de huidige uitvoeringspraktijk. De verwachting is dat de herijking gaat leiden tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen en dus een financieel effect gaat hebben voor individuele deelnemers. Duidelijkheid hierover wordt verwacht in de loop van november en de uitkomsten worden meegenomen in het begrotingsproces 2024, waarbij de begroting -via een mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen langs Raden en Staten- door het bestuur van de ODT rond juli 2023 wordt vastgesteld.

Een overzicht van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het eind van het begrotingsjaar en het resultaat na bestemming 

 

31 december 2017

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2020

31 december 2021

eigen vermogen

 

 

€ 1,1 miljoen

€ 1,7 miljoen

€ 2,3 miljoen

vreemd vermogen

 

 

€ 1,8 miljoen

€ 1,6 miljoen

€ 1,8 miljoen

 

2017

2018

2019

2020

2021

resultaat na bestemming

 

 

€ 1,1 miljoen voordelig

€ 0,6 miljoen voordelig

€ 0,6 miljoen

 

Stadsbank Oost Nederland
Het openbare belang dat wordt behartigd: De bank (oorspronkelijke naam: Intergemeentelijke Kredietbank) is een kredietbank als bedoeld in artikel 6 van de Wet op het consumentenkrediet. De
Stadsbank heeft tot doel om vanuit bedrijfseconomische en maatschappelijke optiek een verantwoord pakket van (financiële) dienstverlening aan te bieden aan de ingezetenen van haar rechtsgebied. Het
gaat hier om deelnemen aan krediettransacties, budgetbeheer, bewindvoering en dergelijke.
Er zijn geen veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij.

In onderstaande tabel staat een overzicht van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het eind van het begrotingsjaar en de resultaten na bestemming.

 

 

31 december 2017

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2020

31 december 2021

eigen vermogen

€ 1,4 miljoen

€ 1,1 miljoen

€ 1,7 miljoen

€ 1,2 miljoen

€ 1,0 miljoen

vreemd vermogen

€ 19,7 miljoen

€ 15,0 miljoen

€ 14,6 miljoen

€ 15,0 miljoen

€ 14,8 miljoen

 

2017

2018

2019

2020

2021

resultaat

€ 0,1 miljoen

nadelig

€ 0

 

€ 0,7 miljoen voordelig

€ 0,2 miljoen voordelig

€ 0,1 miljoen nadelig

 

Stichting Varietas
Varietas is een organisatie met 27 basisscholen (32 onderwijslocaties) in Deventer, Joppe, RijssenHolten, Hellendoorn, Wierden, Almelo en Twenterand. De scholen zijn openbaar, Interconfessioneel,
neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Het besturingsmodel is zodanig ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding van bestuur en toezicht. Het bevoegd gezag van Varietas is statutair
gevestigd te Deventer. Het College van Bestuur (CvB) bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk op grond van de wet. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht in brede zin, keurt de begroting goed en
stelt de jaarrekening vast. Het bestuurskantoor is gevestigd te Deventer.
De gemeenten van de betrokken openbare scholen zijn extern toezichthouder (voor zover het openbaar onderwijs betreft). Dit externe toezicht wordt gecoördineerd door de Coördinatiecommissie Gemeentelijk Toezicht, bestaande uit de portefeuillehouders onderwijs van de deelnemende gemeenten.
De leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Afhankelijk van de omvang van de Raad van Toezicht worden een of twee leden van de Raad
van Toezicht benoemd na goedkeuring door de raden van de deelnemende gemeenten. Over begroting en jaarverslag wordt jaarlijks overleg gevoerd met de raden van de deelnemende gemeenten. De
gemeenteraden zijn bevoegd in te grijpen in het bestuur als er sprake is van ernstige taakverwaarlozing voor zover het openbaar onderwijs betreft. Wijziging van de statuten is onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraden.

 

 

31 december 2017

31 december 2018

31 december 2019

31 december 2020

31 december 2021

eigen vermogen

€ 1,1 miljoen

€ 1,0 miljoen

€ 1,3 miljoen

€ 7,0 miljoen

€ 7,8 miljoen

vreemd vermogen

€ 1,6 miljoen

€ 1,8 miljoen

€ 1,8 miljoen

€ 3,0 miljoen

€ 3,5 miljoen

 

2017

2018

2019

2020

2021

resultaat

€ 0,1 miljoen voordelig

€ 0,1 miljoen nadelig

€ 0,3 miljoen voordelig

€ 0,8 miljoen nadelig

€ 2,0 miljoen

 

Stichting Twenteboard

De stichting heeft ten doel de sociaaleconomische structuur in Twente te versterken om daarmee de economische slagkracht van de regio Twente verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten door het bepalen van de economische strategie en het richting geven aan investeringen die aansluiten bij de koers van Twente. Daarin is een economische agenda leidend, die inzet op regionale kansrijke, meerjarige projecten en programma’s. 
De stichting streeft deze doelstelling na door: 
a. het - samen met de partners in de Triple Helix (zijnde overheid, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen) formuleren van de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstelling; 
b. het organiseren van de governance op de uitvoering van de strategie; 
c. het in hechte samenwerking met het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden: 
- creëren van een continuüm voor economische en maatschappelijke ontwikkeling; 
- creëren van evenwicht op de arbeidsmarkt, de stimulering van innovatie door het vermarkten van toegepaste kennis, de vermindering van conjunctuurgevoeligheid door diversificatie; 
- versterken van zichtbaarheid en reputatie; 
- verrichten van belangenbehartiging; - branding en marketing van Twente; 
- vergroten imago van Twente; 
- realiseren van de uitvoering van de Regio Deal; 
- creëren van een stimulerend internationaal vestigingsklimaat teneinde duurzaam succesvol te concurreren; 
- opstellen en doen uitvoeren investeringsprogramma’s; 
- versterken van de mobiliteit en het verbeteren van de bereikbaarheid; 
- excelleren als Europese regio waarin innovatie de motor is voor duurzame economische en maatschappelijke ontwikkelingen; 
d. het realiseren van allianties met o.m. de provinciale overheid, het Rijk, de Europese Unie (EU) en andere (semi)overheden die bijdragen aan de doelstelling van de stichting; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.

Overzicht eigen en vreemd vermogen nog niet beschikbaar na opsplitsing van de Regio Twente

Coalitions of the willing

Binnen Twente zijn ook enkele samenwerkingen die voorheen binnen de Regio Twente waren georganiseerd. Het gaat dan onder andere om de samenwerking op het gebied van de RES, MDA, Mobiliteit, Twentse Kracht, Arbeidsmarktregio en Twenteraad. Deze vormen van samenwerking hebben geen formele status als gemeenschappelijke regeling maar er ligt meestal wel een bestuursovereenkomst aan ten grondslag. Tenslotte is er ook nog de (sub)regionale samenwerking op het gebied van de salarisadministratie.

PPS-constructies

Bedrijventerrein Enter-Rijssen ‘De Elsmoat’
De gemeente Rijssen-Holten is samen met de gemeente Wierden bezig met de ontwikkeling van een nieuw industrieterrein. De eerste fase, met ongeveer 12 hectare netto uitgeefbaar terrein, is inmiddels
uitgegeven. De tweede fase van het plan, eveneens ongeveer 12 hectare groot, betreft een private ontwikkeling. Beide gemeenten nemen ieder voor 50% deel in de grondexploitatie. De afspraken over de
ontwikkeling zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.


Realisering plangebied Opbroek Noord
Voor de uitbreiding in het Opbroek is in het plangebied Opbroek Noord een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Het plan omvat de bouw van 106 woningen. Deze woningen
worden gerealiseerd in 2022 en 2023. Het plan wordt ontwikkeld met een risicoverdeling van 50% voor de gemeente en 50% voor de ontwikkelaar.


Uitwerking plangebied Opbroek Oost
Voor de uitwerking in het Opbroek is in het plangebied Opbroek Oost een hoofdlijnenakkoord gesloten met een ontwikkelaar. Beoogd is de realisatie van circa 500 woningen in het gehele plangebied Opbroek
Oost. Er wordt op dit moment gewerkt aan een omgevingsplan voor Opbroek Oost. Het plan wordt ontwikkeld met een risicoverdeling van 50% voor de gemeente en 50% voor de ontwikkelaar.

Gemeente als aandeelhouder
Aandelenbezit door de overheid is de laatste jaren een landelijk onderwerp van discussie, mede naar aanleiding van overnames van nutsbedrijven als Essent en Nuon. Lokaal heeft de voorgenomen verkoop van Twence geleid tot de nodige discussie over aandelenbezit.

 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Aantal aandelen gemeente Rijssen-Holten: 304.746
Nominale waarde per aandeel: € 2,50

bedragen in miljoenen 2018 2019* 2020* 2021 2022
balanswaarde per 31 december  €137.509        
eigen vermogen   € 4.887 € 5.097 € 5.062 Onbekend
vreemd vermogen   € 144.802 € 155.262 € 143.995 Onbekend
nettowinst (na belastingen) € 337 € 163  € 221  € 236 Onbekend

 

Twence B.V. (Holding)
Aantal aandelen gemeente Rijssen-Holten: 36.992
Nominale waarde per aandeel: € 1,00

bedragen in miljoenen 2018 2019* 2020* 2021 2022
balanswaarde per 31 december  € 307        
eigen vermogen   € 140 € 143 € 150 Onbekend
vreemd vermogen   € 146 € 132 € 168 Onbekend
nettowinst (na belastingen) € 14,5 € 11,8  € 8,8 € 12,1 Onbekend

 

Vitens
Aantal aandelen gemeente Rijssen-Holten: 41.696
Nominale waarde per aandeel: € 1,00

bedragen in miljoenen 2018 2019* 2020* 2021 2022
balanswaarde per 31 december  € 1.767        
eigen vermogen   € 533 € 559 € 600 Onbekend
vreemd vermogen   € 1.293 € 1.340 € 1.388 Onbekend
nettowinst (na belastingen) € 13,0 € 11,1 € 23,9 € 19,4 Onbekend

 

Wadinko
Aantal aandelen gemeente Rijssen-Holten: 90
Nominale waarde per aandeel: € 100,00

bedragen in miljoenen 2018 2019* 2020* 2021 2022
balanswaarde per 31 december  € 69,5        
eigen vermogen   € 68,9 € 65,5 € 74,1 Onbekend
vreemd vermogen   € 1,6 € 5,5 € 6,9 Onbekend
nettowinst (na belastingen) € 1,5 € 2,1 € 3,4 nadelig  € 8,7 Onbekend

 

Ontstaan uit de verkoop van Essent
Aantal aandelen gemeente Rijssen-Holten: 64.662
Nominale waarde per aandeel: € 1 (oude waarde Essent)

 

Deelneming Enexis Holding NV

bedragen in miljoenen 2018 2019* 2020* 2021 2022
balanswaarde per 31 december  € 7.715        
eigen vermogen   € 4.112 € 4.116 € 4.241 Onbekend
vreemd vermogen   € 4.146 € 4.635 € 5.154 Onbekend
nettowinst (na belastingen) € 243 € 210  € 108  € 199 Onbekend

* in 2020 gewijzigd conform BBV

 

In 2020 is ter versterking van het eigen vermogen een lening verstrekt aan Enexis Holding van € 216.000. Deze lening kan op termijn worden omgezet in aandelen.